Phương thức tuyển sinh

I. Hệ chính quy

1. Cao đẳng hệ Chính quy

Xét học bạ 5 học kỳ (học kỳ 1&2 của lớp 10; học kỳ 1&2 của lớp 11; học kỳ 1 của lớp 12), trung bình 5 học kỳ > 5.0. Và tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

2. Cao đẳng hệ Văn bằng 2

Xét kết quả học tập ở bậc Cao đẳng, Đại học (bảng điểm, bằng tốt nghiệp) các nhóm ngành khác.

3. Cao đẳng hệ thông (cùng nhóm ngành)

Xét kết quả học tập ở bậc Trung cấp (bảng điểm, bằng tốt nghiệp) trong cùng nhóm ngành.

4. Cao đẳng hệ liên thông (nhóm ngành gần)

Xét kết quả học tập ở bậc trung cấp (bảng điểm, bằng tốt nghiệp) của các ngành liên quan với ngành sẽ liên thông.

5. Hệ 9 + Trung cấp == > Cao đẳng:

Đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở

II. Hệ cao đẳng CNTT chất lượng cao

- Xét học bạ 5 học kỳ (học kỳ 1&2 của lớp 10; học kỳ 1&2 của lớp 11; học kỳ 1 của lớp 12), trung bình 5 học kỳ > 5.5, và tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

III. Hệ liên kết quốc tế

Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông.